東京都大島町泉津
Tokyo, Oshima-machi, Senzu

Akinohara Akinosawa Genya Gozegawa Katsurayama Kawachi Kawafuki Kawanohara Kidashiba Kitsunba Kobora Komeuchi Koshinoshita Kusarebuchi Matsunohira Matsuyama Michishita Mizunomoto Nanamazawa Osaka Toge 1 Senzu 1-2 Senzu 1-3 Senzu 1-7 Senzu 3 Senzu 3-4 Senzu 5 Senzu 5-1 Senzu 5-5 Senzu 6 Senzu 6-1 Senzu 6-5 Senzu 8 Senzu 8-1 Senzu 8-3 Senzu 9 Senzu 9-1 Senzu 9-6 Senzu 11 Senzu 11-1 Senzu 11-5 Senzu 12 Senzu 12-1 Senzu 12-2 Senzu 12-3 Senzu 12-7 Senzu 12-9 Senzu 12-10 Senzu 13 Senzu 13-1 Senzu 13-3 Senzu 13-4 Senzu 14 Senzu 15 Senzu 15-2 Senzu 15-5 Senzu 15-8 Senzu 15-11 Senzu 15-12 Senzu 16 Senzu 16-5 Senzu 18 Senzu 18-1 Senzu 20 Senzu 20-3 Senzu 21 Senzu 21-6 Senzu 21-8 Senzu 22 Senzu 22-1 Senzu 22-5 Senzu 23 Senzu 23-4 Senzu 24 Senzu 24-1 Senzu 24-2 Senzu 24-5 Senzu 24-6 Senzu 25 Senzu 25-1 Senzu 25-2 Senzu 25-5 Senzu 27 Senzu 27-6 Senzu 27-7 Senzu 27-8 Senzu 27-9 Senzu 27-12 Senzu 27-14 Senzu 28 Senzu 28-1 Senzu 28-2 Senzu 28-3 Senzu 28-4 Senzu 28-5 Senzu 28-6 Senzu 28-8 Senzu 28-10 Senzu 28-14 Senzu 28-17 Senzu 28-18 Senzu 29 Senzu 29-2 Senzu 29-5 Senzu 29-6 Senzu 29-7 Senzu 29-9 Senzu 29-12 Senzu 29-13 Senzu 29-14 Senzu 2-1 Senzu 95-2 Senzu 54 Senzu 55 Senzu 55-2 Senzu 55-8 Senzu 57 Senzu 57-2 Senzu 95 Senzu 95-1 Senzu 95-3 Senzu 96 Senzu 96-5 Senzu 109 Senzu 110 Senzu 110-6 Senzu 110-14 Senzu 111 Senzu 111-1 Senzu 117 Senzu 117-2 Senzu 117-4 Senzu 117-5 Senzu 117-6 Senzu 117-13 Senzu 117-14 Senzu 121 Senzu 124 Senzu 124-3 Senzu 135 Senzu 142 Senzu 142-1 Senzu 146 Senzu 146-2 Senzu 148 Senzu 148-1 Senzu 2 Senzu 2-2 Senzu 3 Senzu 3-2 Senzu 4 Senzu 4-4 Senzu 12 Senzu 12-2 Senzu 12-3 Senzu 13 Senzu 13-3 Senzu 15 Senzu 22 Senzu 23 Senzu 23-1 Senzu 23-2 Senzu 24 Senzu 24-1 Senzu 24-3 Senzu 24-4 Senzu 25 Senzu 25-1 Senzu 25-3 Senzu 244 Senzu 244-8 Senzu 246 Senzu 246-3 Senzu 3 Senzu 3-5 Senzu 151 Senzu 152 Senzu 152-2 Senzu 153 Senzu 153-1 Senzu 156 Senzu 156-1 Senzu 156-4 Senzu 156-5 Senzu 156-6 Senzu 157 Senzu 166 Senzu 167 Senzu 167-7 Senzu 168 Senzu 168-1 Senzu 174 Senzu 174-2 Senzu 175 Senzu 176 Senzu 20-3 Senzu 2 Senzu 154 Senzu 158 Senzu 159 Senzu 159-3 Senzu 163 Senzu 164 Senzu 164-2 Senzu 166 Senzu 167 Senzu 168 Senzu 168-1 Senzu 7 Senzu 7-2 Senzu 9 Senzu 9-18 Senzu 10 Senzu 10-1 Senzu 10-2 Senzu 10-3 Senzu 27 Senzu 28 Senzu 28-1 Senzu 29 Senzu 29-1 Senzu 30 Senzu 30-2 Senzu 30-5 Senzu 31 Senzu 31-1 Senzu 32 Senzu 32-3 Senzu 32-11 Senzu 32-17 Senzu 35 Senzu 35-1 Senzu 35-2 Senzu 35-3 Senzu 39 Senzu 39-3 Senzu 107-2 Senzu 107-5 Senzu 107-7 Senzu 107-11 Senzu 107-13 Senzu 107-16 Senzu 107-19 Senzu 107-30 Senzu 80 Senzu 80-2 Senzu 88 Senzu 88-2 Senzu 91 Senzu 91-2 Senzu 93 Senzu 93-2 Senzu 94 Senzu 94-6 Senzu 260 Senzu 263 Senzu 263-3 Senzu 264 Senzu 283 Senzu 283-2 Senzu 284 Senzu 284-2 Senzu 287 Senzu 289 Senzu 291 Senzu 294 Senzu 305 Senzu 318 Senzu 321 Senzu 322 Senzu 325 Senzu 327 Senzu 333 Senzu 335 Senzu 335-4 Senzu

Nintendo Switch