福島県西白河郡西郷村真船
Fukushima, Nishishirakawa-gun Nishigo-mura, Mabune

Agarito Akasaka Baranoki Hanareyama Hayashijiri Ichirizuka Ikenohata Itsupongi Kabahinata Kakeiri Kamigawara Kamikawamae Kamiyashiki Kannonyama Kawatani Kogaya Kozuka Kozukamai Kunaiji Maeyaji Matsubayashi Minamikubo Mosukeyashiki Murabi Orikuchihara Orikuchishita Sanmaido Shibahara Shimokawamae Shimomabune Shinya Shireizaka Shitomaki Tadogairi Takashimizu Teradaira Uenodai Umatate Utsugikubo Yamanokamimae Yanaba Yaseba Yokokawa Yoshinome 3 Mabune 34 Mabune 35 Mabune 9 Mabune 9-3 Mabune 14 Mabune 14-1 Mabune 15 Mabune 15-1 Mabune 16 Mabune 16-1 Mabune 17 Mabune 18 Mabune 18-1 Mabune 19 Mabune 19-1 Mabune 20 Mabune 20-1 Mabune 24 Mabune 24-2 Mabune 35 Mabune 35-1 Mabune 36 Mabune 36-1 Mabune 37 Mabune 37-1 Mabune 1 Mabune 40 Mabune 40-5 Mabune 53 Mabune 53-9 Mabune 3 Mabune 3-1 Mabune 6 Mabune 8 Mabune 10 Mabune 12 Mabune 15 Mabune 15-1 Mabune 15 Mabune 1 Mabune 2 Mabune 2-4 Mabune 1 Mabune 27 Mabune 28 Mabune 1 Mabune 17 Mabune 17-4 Mabune 17-10 Mabune 17-26 Mabune 17-28 Mabune 17-29 Mabune 17-34 Mabune 19 Mabune 19-1 Mabune 19-7 Mabune 19-9 Mabune 19-10 Mabune 19-19 Mabune 19-20 Mabune 19-21 Mabune 19-23 Mabune 19-24 Mabune 19-25 Mabune 19-26 Mabune 19-27 Mabune 19-29 Mabune 19-31 Mabune 19-32 Mabune 19-36 Mabune 20 Mabune 20-5 Mabune 20-6 Mabune 20-9 Mabune 20-16 Mabune 20-17 Mabune 20-18 Mabune 38 Mabune 38-1 Mabune 41 Mabune 41-4 Mabune 1 Mabune 3 Mabune 15 Mabune 15-2 Mabune 15-5 Mabune 15-6 Mabune 15-7 Mabune 15-9 Mabune 23 Mabune 23-1 Mabune 25 Mabune 25-1 Mabune 55 Mabune 62 Mabune 62-2 Mabune 63 Mabune 63-2 Mabune 77 Mabune 77-1 Mabune 88 Mabune 98 Mabune 98-3 Mabune 106 Mabune 106-3 Mabune 108 Mabune 108-2 Mabune 112 Mabune 128 Mabune 5 Mabune 5-5 Mabune 6 Mabune 6-8 Mabune 1 Mabune 1-61 Mabune 1-77 Mabune 1-78 Mabune 1-79 Mabune 1-80 Mabune 1-84 Mabune 1-88 Mabune 1-98 Mabune 1-105 Mabune 5 Mabune 5-1 Mabune 11 Mabune 13 Mabune 13-5 Mabune 15 Mabune 24 Mabune 24-1 Mabune 24-4 Mabune 26 Mabune 26-10 Mabune 26-15 Mabune 27 Mabune 27-5 Mabune 30 Mabune 30-5 Mabune 30-15 Mabune 35 Mabune 36 Mabune 36-5 Mabune 36-7 Mabune 36-8 Mabune 36-11 Mabune 36-12 Mabune 41 Mabune 43 Mabune 43-5 Mabune 51 Mabune 51-1 Mabune 54 Mabune 54-3 Mabune 56 Mabune 56-3 Mabune 57 Mabune 58 Mabune 58-3 Mabune 59 Mabune 59-8 Mabune 59-11 Mabune 59-15 Mabune 62 Mabune 62-1 Mabune 64 Mabune 79 Mabune 79-1 Mabune 79-5 Mabune 2 Mabune 2-2 Mabune 8 Mabune 8-4 Mabune 32 Mabune 32-1 Mabune 43 Mabune 43-2 Mabune 43-8 Mabune 43-11 Mabune 43-15 Mabune 43-16 Mabune 43-21 Mabune 52 Mabune 54 Mabune 57 Mabune 57-2 Mabune 58 Mabune 58-2 Mabune 63 Mabune 63-3 Mabune 69 Mabune 69-1 Mabune 70 Mabune 71 Mabune 72 Mabune 75 Mabune 75-3 Mabune 82 Mabune 82-5 Mabune 1 Mabune 1-12 Mabune 1-15 Mabune 1-16 Mabune 4 Mabune 4-49 Mabune 4-54 Mabune 4-64 Mabune 4-96 Mabune 4-100 Mabune 4-101 Mabune 4-102 Mabune 4-103 Mabune 4-104 Mabune 4-106 Mabune 4-108 Mabune 4-112 Mabune 4-114 Mabune 5 Mabune 5-26 Mabune 5-52 Mabune 5-57 Mabune 5-61 Mabune 5-62 Mabune 5-69 Mabune 5-71 Mabune 5-75 Mabune 12 Mabune 12-9 Mabune 12-10 Mabune 12-13 Mabune 12-19 Mabune 12-23 Mabune 89 Mabune 89-4 Mabune 89-5 Mabune 89-7 Mabune 89-10 Mabune 89-13 Mabune 1 Mabune 6 Mabune 6-1 Mabune 1 Mabune 1-9 Mabune 1-11 Mabune 1-12 Mabune 20 Mabune 20-4 Mabune 20-9 Mabune 20-11 Mabune 20-13 Mabune 20-14 Mabune 20-21 Mabune 20-22 Mabune 20-23 Mabune 20-28 Mabune 20-38 Mabune 13 Mabune 13-3 Mabune 16 Mabune 17 Mabune 17-1 Mabune 19 Mabune 19-2 Mabune 20 Mabune 1 Mabune 2 Mabune 2-2 Mabune 20 Mabune 20-5 Mabune 52 Mabune 52-4 Mabune 56 Mabune 65 Mabune 65-2 Mabune 72 Mabune 72-3 Mabune 78 Mabune 80 Mabune 92 Mabune 92-2 Mabune 168 Mabune 168-2 Mabune 170 Mabune 238 Mabune 238-4 Mabune 1 Mabune 1-2 Mabune 1-8 Mabune 1-21 Mabune 1-83 Mabune 1-123 Mabune 1-129 Mabune 9 Mabune 9-15 Mabune 9-17 Mabune 9-24 Mabune 9-31 Mabune 9-72 Mabune 9-81 Mabune 9-85 Mabune 9-145 Mabune 9-148 Mabune 3 Mabune 34 Mabune 3 Mabune 3-6 Mabune 4 Mabune 4-62 Mabune 4-63 Mabune 4-65 Mabune 4-70 Mabune 4-73 Mabune 4-78 Mabune 4-88 Mabune 5 Mabune 5-1 Mabune 5-5 Mabune 6 Mabune 6-6 Mabune 6-9 Mabune 6-10 Mabune 7 Mabune 9 Mabune 9-1 Mabune 9-7 Mabune 11 Mabune 11-2 Mabune 1 Mabune 5 Mabune 14 Mabune 14-1 Mabune 15 Mabune 16 Mabune 16-15 Mabune 17 Mabune 17-7 Mabune 29 Mabune 29-3 Mabune 29-4 Mabune 35 Mabune 38 Mabune 47 Mabune 47-11 Mabune 51 Mabune 51-3 Mabune 64 Mabune 64-2 Mabune 64-3 Mabune 64-9 Mabune 64-10 Mabune 64-11 Mabune 65 Mabune 67 Mabune 70 Mabune 70-1 Mabune 75 Mabune 83 Mabune 88 Mabune 88-5 Mabune 100 Mabune 100-2 Mabune 102 Mabune 111 Mabune 111-2 Mabune 130 Mabune 130-2 Mabune 142 Mabune 142-7 Mabune 142-8 Mabune 151 Mabune 151-1 Mabune 151-4 Mabune 153 Mabune 160 Mabune 160-3 Mabune 169 Mabune 169-2 Mabune 172 Mabune 178 Mabune 183 Mabune 186 Mabune 186-2 Mabune 189 Mabune 189-1 Mabune 191 Mabune 196 Mabune 196-2 Mabune 196-3 Mabune 196-4 Mabune 198 Mabune 198-4 Mabune 198-5 Mabune 218 Mabune 218-3 Mabune 224 Mabune 234 Mabune 237 Mabune 237-1 Mabune 238 Mabune 238-4 Mabune 238-5 Mabune 241 Mabune 241-12 Mabune 243 Mabune 243-2 Mabune 243-19 Mabune 243-31 Mabune 246 Mabune 246-5 Mabune 247 Mabune 247-2 Mabune 249 Mabune 249-3 Mabune 249-5 Mabune 252 Mabune 252-5 Mabune 254 Mabune 254-2 Mabune 256 Mabune 256-15 Mabune 258 Mabune 260 Mabune 263 Mabune 268 Mabune 272 Mabune 275 Mabune 276 Mabune 276-3 Mabune 277 Mabune 286 Mabune 286-2 Mabune 291 Mabune 297 Mabune 298 Mabune 299 Mabune 299-2 Mabune 300 Mabune 302 Mabune 302-2 Mabune 304 Mabune 304-2 Mabune 306 Mabune 306-4 Mabune 307 Mabune 307-38 Mabune 318 Mabune 320 Mabune 320-7 Mabune 322 Mabune 322-1 Mabune 323 Mabune 323-1 Mabune 324 Mabune 324-1 Mabune 324-2 Mabune 325 Mabune 325-1 Mabune 328 Mabune 341 Mabune 341-4 Mabune 341-6 Mabune 341-7 Mabune 341-8 Mabune 344 Mabune 344-13 Mabune 345 Mabune 345-3 Mabune 347 Mabune 347-2 Mabune 347-3 Mabune 347-5 Mabune 347-15 Mabune 347-23 Mabune 347-33 Mabune 347-62 Mabune 352 Mabune 352-2 Mabune 354 Mabune 399 Mabune 399-2 Mabune 411 Mabune 411-1 Mabune 420 Mabune 422 Mabune 423 Mabune 423-2 Mabune 424 Mabune 424-1 Mabune 438 Mabune 439 Mabune 439-1 Mabune 458 Mabune 459 Mabune 459-1 Mabune 469 Mabune 484 Mabune 484-3 Mabune 487 Mabune 487-2 Mabune 511 Mabune 511-1 Mabune 518 Mabune 520 Mabune 530 Mabune 530-1 Mabune 536 Mabune 546 Mabune 547 Mabune 550 Mabune 550-2 Mabune 550-4 Mabune 558 Mabune 558-3 Mabune 563 Mabune 568 Mabune 568-1 Mabune 718 Mabune 718-1 Mabune 718-2 Mabune 727 Mabune 727-1 Mabune 727-3 Mabune 957 Mabune 957-2 Mabune 957-3 Mabune 957-4 Mabune 985 Mabune 986 Mabune 986-2 Mabune 1 Mabune 6 Mabune 8 Mabune 15 Mabune 25 Mabune 25-2 Mabune 33 Mabune 33-13 Mabune 35 Mabune 35-3 Mabune 35-6 Mabune 35-7 Mabune 35-10 Mabune 35-12 Mabune 35-13 Mabune 35-19 Mabune 9 Mabune 9-2 Mabune 12 Mabune 12-1 Mabune 13 Mabune 13-1 Mabune 14 Mabune 14-1 Mabune 15 Mabune 15-1 Mabune 15-4 Mabune 19 Mabune 19-4 Mabune 21 Mabune 21-32 Mabune 21-33 Mabune 21-48 Mabune 21-71 Mabune 21-72 Mabune 2 Mabune 10 Mabune 10-1 Mabune 11 Mabune 11-1 Mabune 11-3 Mabune 12 Mabune 13 Mabune 13-4 Mabune 14 Mabune 22 Mabune 22-3 Mabune 22-5 Mabune 27 Mabune 27-2 Mabune 27-8 Mabune 28 Mabune 29 Mabune 29-2 Mabune 30 Mabune 38 Mabune 43 Mabune 43-4 Mabune 48 Mabune 49 Mabune 49-6 Mabune 52 Mabune 52-2 Mabune 55 Mabune 55-4 Mabune 56 Mabune 56-2 Mabune 61 Mabune 61-8 Mabune 77 Mabune 77-1 Mabune 77-8 Mabune 80 Mabune 82 Mabune 82-1 Mabune 82-2 Mabune 83 Mabune 88 Mabune 94 Mabune 94-1 Mabune 105 Mabune 105-4 Mabune 106 Mabune 106-3 Mabune 108 Mabune 109 Mabune 109-6 Mabune 112 Mabune 112-3 Mabune 113 Mabune 113-4 Mabune 116 Mabune 116-3 Mabune 118 Mabune 122 Mabune 124 Mabune 124-1 Mabune 126 Mabune 126-1 Mabune 129 Mabune 129-1 Mabune 130 Mabune 130-1 Mabune 146 Mabune 148 Mabune 148-1 Mabune 151 Mabune 151-2 Mabune 156 Mabune 156-2 Mabune 180 Mabune 180-2 Mabune 203 Mabune 206 Mabune 207 Mabune 212 Mabune 228 Mabune 230 Mabune 234 Mabune 238 Mabune 255 Mabune 255-1 Mabune 260 Mabune 260-1 Mabune 260-2 Mabune 269 Mabune 2 Mabune 3 Mabune 3-13 Mabune 3-16 Mabune 3-17 Mabune 3-19 Mabune 3-21 Mabune 30 Mabune 30-1 Mabune 8 Mabune 2 Mabune 2-1 Mabune 2-5 Mabune 2-6 Mabune 2-11 Mabune 3 Mabune 3-4 Mabune 3-6 Mabune 7 Mabune 7-2 Mabune 9 Mabune 9-3 Mabune 13 Mabune 15 Mabune 1 Mabune 1-2 Mabune 1-3 Mabune 1-6 Mabune 1-8 Mabune 2 Mabune

Nintendo Switch