福島県双葉郡広野町上北迫
Fukushima, Futaba-gun Hirono-machi, Kamikitaba

Aragami Aragamiyama Dai Dotsukameki Futatsunuma Ishinazaka Itsuponmatsu Iwasawa Kadosawa Kawago Kayanokida Kitanouchimae Magarida Motomiya Nabetsuka Nagahata Nakadaira Nameshida Nihonkunugi Ohira Okechi Otsurizawa Sawamichi Sekyama Shimohara Suginai Takada Takenoshita Tanukimori Tsurugasaki Tsutsumi Tsutsumiyama Ushirogawara Ushirosaku Yamanokamimae 16 Kamikitaba 27 Kamikitaba 27-2 Kamikitaba 39 Kamikitaba 10 Kamikitaba 10-4 Kamikitaba 38 Kamikitaba 50 Kamikitaba 50-1 Kamikitaba 29 Kamikitaba 46 Kamikitaba 1 Kamikitaba 7 Kamikitaba 7-1 Kamikitaba 15 Kamikitaba 15-1 Kamikitaba 28 Kamikitaba 28-2 Kamikitaba 39 Kamikitaba 42 Kamikitaba 42-3 Kamikitaba 2 Kamikitaba 8 Kamikitaba 10 Kamikitaba 14 Kamikitaba 14-5 Kamikitaba 14-7 Kamikitaba 14-18 Kamikitaba 14-19 Kamikitaba 14-23 Kamikitaba 14-30 Kamikitaba 14-43 Kamikitaba 14-48 Kamikitaba 14-71 Kamikitaba 14-74 Kamikitaba 29 Kamikitaba 29-84 Kamikitaba 2 Kamikitaba 3 Kamikitaba 3-1 Kamikitaba 8 Kamikitaba 18 Kamikitaba 19 Kamikitaba 24 Kamikitaba 24-3 Kamikitaba 29 Kamikitaba 35 Kamikitaba 36 Kamikitaba 43 Kamikitaba 43-1 Kamikitaba 46 Kamikitaba 46-2 Kamikitaba 53 Kamikitaba 55 Kamikitaba 56 Kamikitaba 57 Kamikitaba 58 Kamikitaba 64 Kamikitaba 83 Kamikitaba 83-1 Kamikitaba 89 Kamikitaba 109 Kamikitaba 109-2 Kamikitaba 112 Kamikitaba 112-9 Kamikitaba 112-10 Kamikitaba 112-18 Kamikitaba 112-27 Kamikitaba 112-37 Kamikitaba 112-38 Kamikitaba 112-40 Kamikitaba 1 Kamikitaba 1-3 Kamikitaba 1-5 Kamikitaba 13 Kamikitaba 38 Kamikitaba 40 Kamikitaba 45 Kamikitaba 45-4 Kamikitaba 48 Kamikitaba 50 Kamikitaba 59 Kamikitaba 59-1 Kamikitaba 60 Kamikitaba 83 Kamikitaba 23 Kamikitaba 40 Kamikitaba 41 Kamikitaba 41-2 Kamikitaba 64 Kamikitaba 68 Kamikitaba 95 Kamikitaba 95-2 Kamikitaba 5 Kamikitaba 6 Kamikitaba 7 Kamikitaba 9 Kamikitaba 41 Kamikitaba 54 Kamikitaba 61 Kamikitaba 61-1 Kamikitaba 79 Kamikitaba 88 Kamikitaba 89 Kamikitaba 31 Kamikitaba 35 Kamikitaba 40 Kamikitaba 49 Kamikitaba 51 Kamikitaba 51-1 Kamikitaba 86 Kamikitaba 87 Kamikitaba 99 Kamikitaba 107 Kamikitaba 20 Kamikitaba 20-1 Kamikitaba 30 Kamikitaba 56 Kamikitaba 1 Kamikitaba 1-2 Kamikitaba 1-3 Kamikitaba 1-9 Kamikitaba 1-10 Kamikitaba 1-11 Kamikitaba 1-12 Kamikitaba 1-15 Kamikitaba 1-16 Kamikitaba 1-24 Kamikitaba 1-25 Kamikitaba 1-34 Kamikitaba 1-35 Kamikitaba 1-38 Kamikitaba 1-39 Kamikitaba 1-93 Kamikitaba 1-97 Kamikitaba 1-99 Kamikitaba 1-15-2 Kamikitaba 29 Kamikitaba 29-3 Kamikitaba 29-38 Kamikitaba 29-128 Kamikitaba 29-130 Kamikitaba 20 Kamikitaba 29 Kamikitaba 73 Kamikitaba 83 Kamikitaba 85 Kamikitaba 85-3 Kamikitaba 86 Kamikitaba 13 Kamikitaba 19 Kamikitaba 19-3 Kamikitaba 30 Kamikitaba 30-1 Kamikitaba 31 Kamikitaba 73 Kamikitaba 73-1 Kamikitaba 1 Kamikitaba 11 Kamikitaba 11-1 Kamikitaba 13 Kamikitaba 44 Kamikitaba 49 Kamikitaba 49-2 Kamikitaba 54 Kamikitaba 54-2 Kamikitaba 57 Kamikitaba 35-3 Kamikitaba 18 Kamikitaba 20 Kamikitaba 28 Kamikitaba 29 Kamikitaba 40 Kamikitaba 147 Kamikitaba 16 Kamikitaba 16-1 Kamikitaba 26 Kamikitaba 29 Kamikitaba 29-1 Kamikitaba 35 Kamikitaba 35-1 Kamikitaba 40 Kamikitaba 41 Kamikitaba 89 Kamikitaba 89-3 Kamikitaba 89-8 Kamikitaba 93 Kamikitaba 98 Kamikitaba 99 Kamikitaba 100 Kamikitaba 101 Kamikitaba 101-14 Kamikitaba 103 Kamikitaba 107 Kamikitaba 140 Kamikitaba 12 Kamikitaba 22 Kamikitaba 30 Kamikitaba 30-4 Kamikitaba 30-8 Kamikitaba 30-9 Kamikitaba 30-17 Kamikitaba 31 Kamikitaba 44 Kamikitaba 46 Kamikitaba 46-1 Kamikitaba 1 Kamikitaba 1-3 Kamikitaba 50 Kamikitaba 52 Kamikitaba 115 Kamikitaba 115 Kamikitaba 116 Kamikitaba 117 Kamikitaba

Nintendo Switch