佐賀県 伊万里市
Imari-shi Saga

Otsu, Imari-cho Ko, Imari-cho Otsu, Okawachi-cho Ko, Okawachi-cho Hei, Okawachi-cho Okawachookawano Okawachokawanishi Okawachokawabaru Okawachokomanaki Okawachotatsugawa Okawachohigashitashiro Okawachoyamaguchi Otsu, Otsubo-cho Ko, Otsubo-cho Hei, Otsubo-cho Kisu-cho Okurogawa, Kurogawa-cho Kuroshio, Kurogawa-cho Kokurogawa, Kurogawa-cho Shioya, Kurogawa-cho Shimizu, Kurogawa-cho Tachime, Kurogawa-cho Tsubakihara, Kurogawa-cho Nagao, Kurogawa-cho Hatagawachi, Kurogawa-cho Hanabusa, Kurogawa-cho Fukuda, Kurogawa-cho Mateno, Kurogawa-cho Muta, Kurogawa-cho Yokono, Kurogawa-cho Shinten-cho Seto-cho Tachibana-cho Ozatotsu, Niri-cho Ozatoko, Niri-cho Nakazatotsu, Niri-cho Nakazatoko, Niri-cho Hachiyagarami, Niri-cho Hasuike-cho Itagi, Hatatsu-cho Ino, Hatatsu-cho Uchino, Hatatsu-cho Koba, Hatatsu-cho Susuya, Hatatsu-cho Tashiro, Hatatsu-cho Tsuji, Hatatsu-cho Tsutsui, Hatatsu-cho Nakayama, Hatatsu-cho Hatatsu, Hatatsu-cho Mategata, Hatatsu-cho Uragawachi, Higashiyamashiro-cho Okubo, Higashiyamashiro-cho Kawachino, Higashiyamashiro-cho Sato, Higashiyamashiro-cho Takigawachi, Higashiyamashiro-cho Tenjin, Higashiyamashiro-cho Nagahama, Higashiyamashiro-cho Hio, Higashiyamashiro-cho Higashiokubo, Higashiyamashiro-cho Wakino, Higashiyamashiro-cho Sagenokawa, Matsura-cho Nakanohara, Matsura-cho Momonokawa, Matsura-cho Yamagata, Matsura-cho Matsushima-cho Ideno, Minamihata-cho Okawabaru, Minamihata-cho Omagari, Minamihata-cho Kasaji, Minamihata-cho Komugiharu, Minamihata-cho Jubashi, Minamihata-cho Takaze, Minamihata-cho Taniguchi, Minamihata-cho Tsuzumi, Minamihata-cho Harayashiki, Minamihata-cho Fumaneki, Minamihata-cho Furuko, Minamihata-cho Furusato, Minamihata-cho Kusuku, Yamashiro-cho Kusukutsu, Yamashiro-cho Kubara, Yamashiro-cho Jo, Yamashiro-cho Tachiwa, Yamashiro-cho Nishiokubo, Yamashiro-cho Nishibun, Yamashiro-cho Higashibun, Yamashiro-cho Fukugawachi, Yamashiro-cho Mine, Yamashiro-cho Wakida-cho