宮崎県西臼杵郡高千穂町上野
Miyazaki, Nishiusuki-gun Takachiho-cho, Kamino

Akibaru Fuebaru Fuyuno Genbu Harano Hirasoko Iwaibaru Iwatsubo Kaminishi Kamino Kumoito Kurihara Kurokuchi Kurokuchinanbu Matsunoshita Ogirihata Onouchi Shiichi Shimogumi Shitenji Taimoto Tonokuchi Torigoe Yokono Yukino 2 Kamino 2-1 Kamino 5 Kamino 8 Kamino 10 Kamino 10-11 Kamino 11 Kamino 11-4 Kamino 12 Kamino 12-14 Kamino 14 Kamino 16 Kamino 17 Kamino 21 Kamino 23 Kamino 23-1 Kamino 24 Kamino 24-5 Kamino 25 Kamino 25-2 Kamino 28 Kamino 36 Kamino 36-2 Kamino 37 Kamino 37-2 Kamino 44 Kamino 44-2 Kamino 64 Kamino 64 Kamino 65 Kamino 65-2 Kamino 66 Kamino 75 Kamino 75-3 Kamino 76 Kamino 76 Kamino 82 Kamino 82-4 Kamino 98 Kamino 98-6 Kamino 100 Kamino 100-10 Kamino 101 Kamino 115 Kamino 115-1 Kamino 127 Kamino 127-1 Kamino 128 Kamino 140 Kamino 140 Kamino 150 Kamino 150-3 Kamino 152 Kamino 152-3 Kamino 154 Kamino 154-4 Kamino 159 Kamino 162 Kamino 162-1 Kamino 168 Kamino 168-7 Kamino 185 Kamino 185-11 Kamino 188 Kamino 188-1 Kamino 188-2 Kamino 188-7 Kamino 188-15 Kamino 194 Kamino 195 Kamino 198 Kamino 200 Kamino 200 Kamino 200-1 Kamino 201 Kamino 201 Kamino 201-1 Kamino 204 Kamino 205 Kamino 206 Kamino 206-1 Kamino 208 Kamino 208-3 Kamino 212 Kamino 212-2 Kamino 226 Kamino 226-4 Kamino 226-5 Kamino 226-7 Kamino 226-8 Kamino 226-9 Kamino 226-10 Kamino 226-11 Kamino 226-12 Kamino 226-13 Kamino 226-14 Kamino 226-15 Kamino 226-16 Kamino 226-18 Kamino 226-19 Kamino 228 Kamino 228 Kamino 234 Kamino 234 Kamino 234-2 Kamino 238 Kamino 239 Kamino 239-2 Kamino 239-5 Kamino 239-6 Kamino 239-7 Kamino 241 Kamino 241-3 Kamino 241-4 Kamino 242 Kamino 242-2 Kamino 242-10 Kamino 243 Kamino 244 Kamino 245 Kamino 246 Kamino 246-2 Kamino 247 Kamino 247-3 Kamino 248 Kamino 248-4 Kamino 249 Kamino 249-4 Kamino 249-6 Kamino 252 Kamino 252-1 Kamino 253 Kamino 253-4 Kamino 255 Kamino 258 Kamino 258 Kamino 258 Kamino 259 Kamino 261 Kamino 262 Kamino 264 Kamino 267 Kamino 267-1 Kamino 267-2 Kamino 268 Kamino 268-2 Kamino 269 Kamino 269 Kamino 270 Kamino 272 Kamino 272-2 Kamino 274 Kamino 277 Kamino 277-1 Kamino 277-2 Kamino 278 Kamino 278-10 Kamino 279 Kamino 279-3 Kamino 281 Kamino 288 Kamino 288-2 Kamino 289 Kamino 290 Kamino 291 Kamino 292 Kamino 293 Kamino 293-2 Kamino 294 Kamino 304 Kamino 323 Kamino 332 Kamino 332-7 Kamino 333 Kamino 333-3 Kamino 333-5 Kamino 336 Kamino 339 Kamino 345 Kamino 345-3 Kamino 350 Kamino 350-1 Kamino 357 Kamino 360 Kamino 366 Kamino 435 Kamino 441 Kamino 442 Kamino 448 Kamino 449 Kamino 451 Kamino 451-2 Kamino 452 Kamino 456 Kamino 456-1 Kamino 456-3 Kamino 458 Kamino 458-1 Kamino 459 Kamino 462 Kamino 475 Kamino 475 Kamino 543 Kamino 544 Kamino 544-2 Kamino 548 Kamino 551 Kamino 554 Kamino 555 Kamino 556 Kamino 559 Kamino 559-1 Kamino 560 Kamino 560-3 Kamino 560-7 Kamino 560-8 Kamino 561 Kamino 561-7 Kamino 561-8 Kamino 561-11 Kamino 561-12 Kamino 563 Kamino 563-1 Kamino 564 Kamino 564-6 Kamino 571 Kamino 580 Kamino 589 Kamino 589 Kamino 626 Kamino 626-7 Kamino 630 Kamino 631 Kamino 631-2 Kamino 631-6 Kamino 641 Kamino 650 Kamino 650-1 Kamino 661 Kamino 661-3 Kamino 669 Kamino 669-2 Kamino 679 Kamino 701 Kamino 705 Kamino 729 Kamino 747 Kamino 747-2 Kamino 771 Kamino 771-12 Kamino 839 Kamino 840 Kamino 854 Kamino 854-4 Kamino 862 Kamino 890 Kamino 890-1 Kamino 890-2 Kamino 906 Kamino 906-2 Kamino 908 Kamino 929 Kamino 929-7 Kamino 932 Kamino 940 Kamino 948 Kamino 950 Kamino 950-1 Kamino 950-3 Kamino 952 Kamino 952-2 Kamino 992 Kamino 996 Kamino 1000 Kamino 1005 Kamino 1026 Kamino 1113 Kamino 1115 Kamino 1126 Kamino 1156 Kamino 1163 Kamino 1170 Kamino 1170-3 Kamino 1174 Kamino 1199 Kamino 1228 Kamino 1231 Kamino 1233 Kamino 1257 Kamino 1259 Kamino 1313 Kamino 1314 Kamino 1315 Kamino 1341 Kamino 1353 Kamino 1355 Kamino 1356 Kamino 1357 Kamino 1408 Kamino 1408-8 Kamino 1411 Kamino 1411-6 Kamino 1418 Kamino 1421 Kamino 1437 Kamino 1461 Kamino 1623 Kamino 1623 Kamino 1642 Kamino 1644 Kamino 1644-2 Kamino 1652 Kamino 1654 Kamino 1655 Kamino 1656 Kamino 1705 Kamino 1716 Kamino 1716-3 Kamino 1729 Kamino 1735 Kamino 1927 Kamino 1941 Kamino 1941 Kamino 1943 Kamino 1947 Kamino 1987 Kamino 2003 Kamino 2023 Kamino 2025 Kamino 2027 Kamino 2030 Kamino 2173 Kamino 2181 Kamino 2210 Kamino 2213 Kamino 2215 Kamino 2217 Kamino 2218 Kamino 2265 Kamino 2266 Kamino 2271 Kamino 2305 Kamino 2305-9 Kamino 2306 Kamino 2306-14 Kamino 2310 Kamino 2311 Kamino 2316 Kamino 2316-2 Kamino 2327 Kamino 2327-5 Kamino 2329 Kamino 2386 Kamino 2387 Kamino 2412 Kamino 2418 Kamino 2422 Kamino 2424 Kamino 2537 Kamino 2539 Kamino 2543 Kamino 2567 Kamino 2603 Kamino 2611 Kamino 2615 Kamino 2616 Kamino 2617 Kamino 2642 Kamino 2643 Kamino 2653 Kamino 2706 Kamino 2707 Kamino 2708 Kamino 2735 Kamino 2737 Kamino 2752 Kamino 2752-2 Kamino 2753 Kamino 2758 Kamino 2758-2 Kamino 2767 Kamino 2771 Kamino 2777 Kamino 2777-1 Kamino 2779 Kamino 2817 Kamino 2817-2 Kamino 2820 Kamino 2824 Kamino 2825 Kamino 2826 Kamino 2834 Kamino 2845 Kamino 2851 Kamino 2852 Kamino 2855 Kamino 2937 Kamino 2962 Kamino 2967 Kamino 2970 Kamino 3041 Kamino 3063 Kamino 3065 Kamino 3070 Kamino 3071 Kamino 3096 Kamino 3102 Kamino 3102-5 Kamino 3146 Kamino 3183 Kamino 3183-4 Kamino 3200 Kamino 3200-2 Kamino 3203 Kamino 3210 Kamino 3217 Kamino 3218 Kamino 3328 Kamino 3331 Kamino 3331-1 Kamino 3333 Kamino 3344 Kamino 3368 Kamino 3368-4 Kamino 3373 Kamino 3376 Kamino 3379 Kamino 3380 Kamino 3382 Kamino 3382-4 Kamino 3383 Kamino 3383-4 Kamino 3384 Kamino 3387 Kamino 3388 Kamino 3389 Kamino 3393 Kamino 3393-2 Kamino 3395 Kamino 3396 Kamino 3396-3 Kamino 3415 Kamino 3415-1 Kamino 3426 Kamino 3426-4 Kamino 3427 Kamino 3431 Kamino 3431-1 Kamino 3432 Kamino 3432-1 Kamino 3434 Kamino 3439 Kamino 3442 Kamino 3446 Kamino 3448 Kamino 3449 Kamino 3449-2 Kamino 3459 Kamino 3471 Kamino 3485 Kamino 3495 Kamino 3496 Kamino 3497 Kamino 3545 Kamino 3551 Kamino 3562 Kamino 3580 Kamino 3582 Kamino 3582-2 Kamino 3587 Kamino 3588 Kamino 3611 Kamino 3612 Kamino 3624 Kamino 3624-2 Kamino 3630 Kamino 3630-1 Kamino 3641 Kamino 3653 Kamino 3653-3 Kamino 3654 Kamino 3654-2 Kamino 3657 Kamino 3657-4 Kamino 3658 Kamino 3681 Kamino 3681-5 Kamino 3689 Kamino 3711 Kamino 3712 Kamino 3712-5 Kamino 3715 Kamino 3725 Kamino 3728 Kamino 3732 Kamino 3732-3 Kamino 3751 Kamino 3751-402 Kamino 3808 Kamino 3811 Kamino 3811-2 Kamino 3853 Kamino 3854 Kamino 3858 Kamino 3858-2 Kamino 3859 Kamino 3866 Kamino 3888 Kamino 3893 Kamino 3905 Kamino 3905-2 Kamino 3979 Kamino 3981 Kamino 3983 Kamino 3985 Kamino 3986 Kamino 3997 Kamino 3998 Kamino 4011 Kamino 4012 Kamino 4017 Kamino 4017-2 Kamino 4038 Kamino 4039 Kamino 4039-1 Kamino 4049 Kamino 4103 Kamino 4105 Kamino 4105 Kamino 4107 Kamino 4125 Kamino 4134 Kamino 4134-1 Kamino 4135 Kamino 4135-8 Kamino 4140 Kamino 4156 Kamino 4159 Kamino 4159-1 Kamino 4166 Kamino 4166-1 Kamino 4166-3 Kamino 4171 Kamino 4171-1 Kamino 4172 Kamino 4172-1 Kamino 4172-3 Kamino 4188 Kamino 4193 Kamino 4193-3 Kamino 4201 Kamino 4201-5 Kamino 4203 Kamino 4203-1 Kamino 4205 Kamino 4205-1 Kamino 4205-3 Kamino 4212 Kamino 4214 Kamino 4250 Kamino 4252 Kamino 4258 Kamino 4258-1 Kamino 4259 Kamino 4259-2 Kamino 4261 Kamino 4264 Kamino 4294 Kamino 4297 Kamino 4307 Kamino 4307-2 Kamino 4309 Kamino 4382 Kamino 4385 Kamino 4385-4 Kamino 4396 Kamino 4396-2 Kamino 4411 Kamino 4413 Kamino 4455 Kamino 4466 Kamino 4467 Kamino 4481 Kamino 4488 Kamino 4488-1 Kamino 4488-4 Kamino 4491 Kamino 4505 Kamino 4506 Kamino 4547 Kamino 4551 Kamino 4558 Kamino 4560 Kamino 4607 Kamino 4607-2 Kamino 4627 Kamino 4627-5 Kamino 4665 Kamino 4719 Kamino 4719-2 Kamino 4726 Kamino 4728 Kamino 4787 Kamino 4845 Kamino 4871 Kamino 4879 Kamino 4883 Kamino 4884 Kamino 4929 Kamino 4942 Kamino 4942-3 Kamino 4956 Kamino 4963 Kamino 4965 Kamino 4985 Kamino 5002 Kamino 5002-2 Kamino 5018 Kamino 5018-4 Kamino 5018-5 Kamino 5020 Kamino 5020-5 Kamino 5021 Kamino 5021-2 Kamino 5029 Kamino 5036 Kamino 5036-2 Kamino 5037 Kamino 5055 Kamino 5055-3 Kamino 5059 Kamino 5061 Kamino 5094 Kamino 5094-2 Kamino 5147 Kamino 5157 Kamino 5163 Kamino 5164 Kamino 5166 Kamino 5170 Kamino

Nintendo Switch