宮城県角田市坂津田
Miyagi, Kakuda City, Sakatsuta

Dai Ginnan Hatsutanda Heiguchi Heiguchimae Hosomachi Ikeda Inabamae Inada Ishikiri Kami Kaminakanouchi Kanahorisawa Kitamuki Koshasumi Mikawajiri Miyamae Nakanomachi Nakanouchi Nakayama Oki Okubo Onakadaichi Onakadani Sabusawa Senkaida Shintaku Shishida Shitanda Tachibana Umazaka Uwadai Wakya Yoshigairi 8 Sakatsuta 14 Sakatsuta 14-1 Sakatsuta 28 Sakatsuta 38 Sakatsuta 41 Sakatsuta 3 Sakatsuta 11 Sakatsuta 17 Sakatsuta 27 Sakatsuta 31 Sakatsuta 35 Sakatsuta 57 Sakatsuta 57-5 Sakatsuta 78 Sakatsuta 78-1 Sakatsuta 87 Sakatsuta 87-2 Sakatsuta 103 Sakatsuta 103-3 Sakatsuta 104 Sakatsuta 24 Sakatsuta 24-2 Sakatsuta 46 Sakatsuta 47 Sakatsuta 47-1 Sakatsuta 56 Sakatsuta 56-1 Sakatsuta 56-2 Sakatsuta 15 Sakatsuta 49 Sakatsuta 51 Sakatsuta 51-2 Sakatsuta 51-3 Sakatsuta 75 Sakatsuta 90 Sakatsuta 92 Sakatsuta 92-2 Sakatsuta 92-8 Sakatsuta 93 Sakatsuta 94 Sakatsuta 57 Sakatsuta 57-1 Sakatsuta 59 Sakatsuta 43 Sakatsuta 56 Sakatsuta 57 Sakatsuta 57-4 Sakatsuta 68 Sakatsuta 68-1 Sakatsuta 89 Sakatsuta 89-1 Sakatsuta 93 Sakatsuta 10 Sakatsuta 33 Sakatsuta 33-4 Sakatsuta 33-5 Sakatsuta 65 Sakatsuta 65-3 Sakatsuta 100 Sakatsuta 114 Sakatsuta 124 Sakatsuta 124-2 Sakatsuta 126 Sakatsuta 150 Sakatsuta 1 Sakatsuta 6 Sakatsuta 65 Sakatsuta 46 Sakatsuta 50 Sakatsuta 2 Sakatsuta 18 Sakatsuta 38 Sakatsuta 49 Sakatsuta 49-1 Sakatsuta 53 Sakatsuta 8 Sakatsuta 12 Sakatsuta 13 Sakatsuta 17 Sakatsuta 17-1 Sakatsuta 8 Sakatsuta 32 Sakatsuta 49 Sakatsuta 88 Sakatsuta 28 Sakatsuta 32 Sakatsuta 32-2 Sakatsuta 55 Sakatsuta 56 Sakatsuta 108 Sakatsuta 115 Sakatsuta 120 Sakatsuta 121 Sakatsuta 24 Sakatsuta 4 Sakatsuta 72 Sakatsuta 74 Sakatsuta 6 Sakatsuta 6-1 Sakatsuta 18 Sakatsuta 21 Sakatsuta 23 Sakatsuta 46 Sakatsuta 46-1 Sakatsuta 48 Sakatsuta 59 Sakatsuta 73 Sakatsuta 43 Sakatsuta 47 Sakatsuta 9 Sakatsuta 10 Sakatsuta 10-1 Sakatsuta 40 Sakatsuta 40-1 Sakatsuta 42 Sakatsuta 42-2 Sakatsuta 46 Sakatsuta 48 Sakatsuta 48-2 Sakatsuta 67 Sakatsuta 68 Sakatsuta 68-1 Sakatsuta 105 Sakatsuta 105-2 Sakatsuta 109 Sakatsuta 109-3 Sakatsuta 113 Sakatsuta 58 Sakatsuta 58-1 Sakatsuta 64 Sakatsuta 64-1 Sakatsuta 114 Sakatsuta 209 Sakatsuta 214 Sakatsuta 214-1 Sakatsuta 219 Sakatsuta 219-1 Sakatsuta 228 Sakatsuta 228-1 Sakatsuta 231 Sakatsuta 231-1 Sakatsuta 234 Sakatsuta 234-3 Sakatsuta 235 Sakatsuta 235-3 Sakatsuta 238 Sakatsuta 238-1 Sakatsuta 244 Sakatsuta 244-2 Sakatsuta 258 Sakatsuta 258-1 Sakatsuta 292 Sakatsuta 305 Sakatsuta 305-1 Sakatsuta 336 Sakatsuta 339 Sakatsuta 339-2 Sakatsuta 3 Sakatsuta 3-1 Sakatsuta 93 Sakatsuta 97 Sakatsuta 98 Sakatsuta 98-5 Sakatsuta 6 Sakatsuta 86 Sakatsuta 86-1 Sakatsuta 93 Sakatsuta 99 Sakatsuta 99-1 Sakatsuta 100 Sakatsuta 8 Sakatsuta 14 Sakatsuta 19 Sakatsuta 19-2 Sakatsuta 21 Sakatsuta 118 Sakatsuta 126 Sakatsuta 130 Sakatsuta 17 Sakatsuta 19 Sakatsuta 19-2 Sakatsuta 67 Sakatsuta 74 Sakatsuta 75 Sakatsuta 12 Sakatsuta 77 Sakatsuta 81 Sakatsuta 81-3 Sakatsuta 106 Sakatsuta 121 Sakatsuta 121-1 Sakatsuta 305 Sakatsuta 305-1 Sakatsuta 23 Sakatsuta 31 Sakatsuta 34 Sakatsuta 47 Sakatsuta 80 Sakatsuta 80-3 Sakatsuta 1 Sakatsuta 74 Sakatsuta

Nintendo Switch