福島県耶麻郡西会津町上野尻
Fukushima, Yama-gun Nishiaizu-machi, Kaminojiri

Bontenshita Emukai Higashihata Higashihayashizaki Iwagasaki Kamigoshokujin Machigashira Myojinmae Nishihayashizaki Ota Segashira Shimogoshokujin Sugaridaira 3595 Kaminojiri 3596 Kaminojiri 3597 Kaminojiri 3598 Kaminojiri 3599 Kaminojiri 3600 Kaminojiri 3601 Kaminojiri 3602 Kaminojiri 3604 Kaminojiri 3605 Kaminojiri 3606 Kaminojiri 3608 Kaminojiri 3609 Kaminojiri 3610 Kaminojiri 3611 Kaminojiri 3612 Kaminojiri 3613 Kaminojiri 3614 Kaminojiri 3615 Kaminojiri 3615-3 Kaminojiri 3616 Kaminojiri 3617 Kaminojiri 3617-1 Kaminojiri 3618 Kaminojiri 3619 Kaminojiri 3686 Kaminojiri 3694 Kaminojiri 258 Kaminojiri 3330 Kaminojiri 3342 Kaminojiri 3342-2 Kaminojiri 3342-5 Kaminojiri 3345 Kaminojiri 3355 Kaminojiri 3356 Kaminojiri 3360 Kaminojiri 3360-4 Kaminojiri 3364 Kaminojiri 3364-2 Kaminojiri 3372 Kaminojiri 3372-3 Kaminojiri 3386 Kaminojiri 3394 Kaminojiri 3395 Kaminojiri 3397 Kaminojiri 3398 Kaminojiri 3399 Kaminojiri 3400 Kaminojiri 3401 Kaminojiri 3403 Kaminojiri 3404 Kaminojiri 3405 Kaminojiri 3406 Kaminojiri 3407 Kaminojiri 3408 Kaminojiri 3409 Kaminojiri 3410 Kaminojiri 2796 Kaminojiri 2796-1 Kaminojiri 2799 Kaminojiri 2799-3 Kaminojiri 2799-14 Kaminojiri 2800 Kaminojiri 2800-9 Kaminojiri 2800-10 Kaminojiri 2803 Kaminojiri 2810 Kaminojiri 2813 Kaminojiri 2813-3 Kaminojiri 8-4 Kaminojiri 133 Kaminojiri 133-1 Kaminojiri 307 Kaminojiri 309 Kaminojiri 310 Kaminojiri 311 Kaminojiri 316 Kaminojiri 357 Kaminojiri 361 Kaminojiri 362 Kaminojiri 3098 Kaminojiri 3098-1 Kaminojiri 3098-16 Kaminojiri 3098-17 Kaminojiri 3099 Kaminojiri 3100 Kaminojiri 3102 Kaminojiri 3102-1 Kaminojiri 3104 Kaminojiri 3110 Kaminojiri 3110-1 Kaminojiri 3110-2 Kaminojiri 1754 Kaminojiri 1456 Kaminojiri 1458 Kaminojiri 1462 Kaminojiri 1463 Kaminojiri 1474 Kaminojiri 1490 Kaminojiri 1503 Kaminojiri 1504 Kaminojiri 1512 Kaminojiri 1369-3 Kaminojiri 2957 Kaminojiri 2967 Kaminojiri 2987 Kaminojiri 2993 Kaminojiri 2993-1 Kaminojiri 2996 Kaminojiri 2996-1 Kaminojiri 2999 Kaminojiri 2999-1 Kaminojiri 2999-3 Kaminojiri 1517 Kaminojiri 1541 Kaminojiri 1565 Kaminojiri 1566 Kaminojiri 1567 Kaminojiri 1568 Kaminojiri 1570 Kaminojiri 1571 Kaminojiri 1572 Kaminojiri 1573 Kaminojiri 1590 Kaminojiri 1590-1 Kaminojiri 3135 Kaminojiri 3135-5 Kaminojiri 3135-6 Kaminojiri 3136 Kaminojiri 3136-5 Kaminojiri 3136-8 Kaminojiri 3136-13 Kaminojiri 3137 Kaminojiri 3137-1 Kaminojiri 3137-4 Kaminojiri 3137-20 Kaminojiri 3146 Kaminojiri 3146-1 Kaminojiri 3149 Kaminojiri 3149-6 Kaminojiri 3149-9 Kaminojiri 3151 Kaminojiri 3153 Kaminojiri 3153-1 Kaminojiri 3153-2 Kaminojiri 3162 Kaminojiri 3162-3 Kaminojiri 3162-6 Kaminojiri 3163 Kaminojiri 3163-7 Kaminojiri 3163-9 Kaminojiri 3614 Kaminojiri 3614-3 Kaminojiri 108 Kaminojiri 437 Kaminojiri 437-2 Kaminojiri

Nintendo Switch